Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:
  1. zawierania za pośrednictwem sklepu www.perfumeriaplus.pl internetowego umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
  2. dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera.
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny www.perfumeriaplus.pl. Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Perfumeriaplus wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres siedziby ul. Mokotowska 1/10p, 00-640 Warszawa, NIP: 7010471466, REGON: 7010471466, numer telefonu: 733070383 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail sklep@perfumeriaplus.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres; Perfumeriaplus, ul. Mokotowska 1/10p 00-640 Warszawa
 5. Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. Wysyłka za granicę jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu warunków wysyłki i zakupu z Sprzedawcą.
 7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od:
  1. wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy;
  2. objętości paczki, w której są wysyłane; Cena dostawy zawsze jest podane w momencie składanie zamówienia.
 8. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest działalność gospodarcza pod nazwą Perfumeriaplus wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres siedziby ul. Mokotowska 1/10p, NIP: 7010471466, REGON: 7010471466, numer telefonu: 733070383 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).
 9. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
  5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.
  6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
   1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@perfumeriaplus.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
   2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
  2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu;
  2. zakupy bez rejestracji (tzw. szybkie zakupy)
  3. złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
 2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach, (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”)
 3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.perfumeriaplus.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
 4. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu www.perfumeriplus.pl polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. Gdy w koszyku znajdują się już wszystkie interesujące nas produkty przechodzimy do kolejnych podstron używając przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na trzy sekcje. Pierwsza to „Lista Produktów” gdzie możemy sprawdzić czy w koszyku znajdują się wszystkie interesujące nas produkty, zwiększać/zmniejszać ilość produktów. Drugi to wybór opcji dostawy i płatności. Wybór dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól do tego przygotowanych. Trzeci etap to podanie danych kontaktowych, zalogowani użytkownicy mają możliwość w tym momencie zmian danych, które nie są już aktualne czy też podanie innego adresu niż ten, który został podany podczas etapu rejestracji.
 6. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Utracone hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).
 7. Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuje i płace”
 8. Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania), w tym celu klikają „Przejdź do kasy” w sekcji „Kasa”, a następnie w wyświetlonym formularzu podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu
 9. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@perfumeriaplus.com. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
 10. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
 11. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 12. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia „Potwierdzenie otrzymania zamówienia ”.
 13. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną "Zamówienie przyjęte do realizacji"
  1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych przestaję go wiązać.
  2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.8 niniejszego regulaminu)
 14. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
  1. skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
  2. skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
  3. za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników)
 15. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.8 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Perfumeriaplus ul. Mokotowska 1/10p 00-640 Warszawa, NIP: 7010471466, REGON: 7010471466, numer telefonu: 733070383 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).
 16. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.8 Regulaminu.
 17. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet, jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
 18. Aby dokonać zakupu w sklepie www.perfumeriaplus.pl  koniecznym jest akceptacja niniejszego regulaminu, bądź uzgodnienie warunków sprzedaży indywidualnie.
 19. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem sprzedaży (paragon lub faktura), która będzie dołączana do przesyłek.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

 1. Płatność
  1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
  2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
  3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
   1. gotówkowej - płatności za pobraniem
   2. bezgotówkowej - płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu
  4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
  5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Wysyłka towarów
  1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez Sprzedawce w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 8 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
  2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
  3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.8 niniejszego regulaminu).
  4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
  5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być: tj. UPS Polska Sp. z.o.o.
 3. Odbiór towarów
  1. Sprzedawca informuję, że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
  2. W przypadku, kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru u osoby
  3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
  4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy lub mailowo sklep@perfumeriaplus.pl
  5. Na mocy art. 558 kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy drugą stroną umowy jest przedsiębiorca odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaję wyłączona(Nie dotyczy obrotu z konsumentem).

§5 Dane osobowe

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Perfumeriaplus wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres siedziby ul. Ul. Mokotowska 1/10p 00-640 Warszawa, , NIP: 7010471466, REGON: 7010471466, numer telefonu: 733070383 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).Baza danych sklepu http://www.centrumopakowan.com została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom. 5.3.     Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
 4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres sklepu bądź też mailowo na adres sklep@perfumeriaplus.pl
 5. §6 Reklamacje
 6. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
  1. Reklamacji podlegają WYŁĄCZNIE produkty, nie rozpakowane i nie używane, w oryginalnym ofoliowaniu.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres magazynu: Perfumeriaplus ul. Przasnyska 6B, klatka b 01-756 Warszawa
  4. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@perfumeriaplus.pl . W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
   1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
   2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
   3. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  5. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@perfumeriaplus.pl  bądź listownie na adres sklepu: Perfumeriaplus ul. Mokotowska 1-10p 00-640 Warszawa
  2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
  3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Perfumeriaplus ul. Mokotowska 1-10p 00-640 Warszawa lub mailowo na adres: sklep@perfumeriaplus.pl
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

§8 Informacje dodatkowe

 1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą, którego klient korzysta ze sklepu www.perfumeriapluspl.  spełniało, co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  2. Przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox 8.0, Internet Explorer 6.0, Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.
  3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
  4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
 2. Informacja dla klienta sklepu www.perfumeriaplus.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
  1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuje i płacę” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego www.perfumeriaplus.pl  i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy sklep@perfumeriaplus.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 733070383 (opłata standardowa wg. cennika operatora);
  2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres:sklep@perfumeriaplus.com z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu 733070383 Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
   1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
   2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl